Regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego pod nazwą „MotoWeek” (dalej „Serwis”), do którego odpowiednie prawa posiada Improvenet Michał Ejkszto 10-691 Olsztyn, ul Herdera 1/11, Improvenet posiada następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@motoweek.pl.
 2. Regulamin określa zasady korzystania oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Improvenet związane z oferowaniem i z korzystaniem z Usługi. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak również osoba małoletnia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego.
 5. Improvenet świadczy usługę Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 8. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 i zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o której mowa w pkt. 2 Regulaminu. Informacje handlowe będzie przesyłał Improvenet na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 9. W Serwisie zabrania się umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz publikacji wszelkich innych podobnych w treści, używania komentarzy w celach innych niż wyrażanie opinii, w szczególności spamu.
 10. Użytkownikowi niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie treści:
  • propagujących totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, dopuszczających nienawiść na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym, stosowanie przemocy oraz propagujących inne treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  • o tematyce erotycznej lub pornograficznej, jeżeli nie posiadają strony informacyjnej o ich charakterze wraz z pouczeniem o zakazie dostępu do nich przez osoby niepełnoletnie;
  • naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też zachęcających do łamania tych praw, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć ich naruszeniu;
  • których istotę stanowią programy partnerskie;
  • których istotę stanowi wyświetlanie odnośników do innych stron internetowych lub Serwisów (tzw. „farm linków”);
  • stanowiących subdomenę większych stron internetowych, chyba że prezentują one odrębną treść lub tematykę;
  • wprowadzających w błąd co do ich rzeczywistej tematyki i treści;
  • zawierających wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, obrażających inne osoby;
  • promujące inne strony internetowe
 11. Improvenet ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, naruszającego postanowienia Regulaminu w szczególności Użytkownika, którego działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 12. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną obsługą „javascript” i „flash”.
 13. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania w sieci Internet zawartości Serwisu jak i prezentowania lub wykorzystywania zawartości Serwisu w celach komercyjnych.
 14. Improvenet dołoży należytej staranności w celu realizacji usługi Serwisu na rzecz Użytkowników.
 15. W przypadku komputerów PC ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z Usługi, Improvenet może korzystać z plików cookies zapisywanych na dysku komputera Użytkownika oraz zbierać informacje o adresie IP. „Cookie” to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z serwisem, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. „Cookie” w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika jest dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku Nieudostępnienie ich bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usługi, za co Improvenet nie odpowiada. Improvenet zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Improvenet może zostać zobowiązana do udostępnienia informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 16. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Serwisu, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@motoweek.ploraz pocztą tradycyjną na adres: Improvenet ul. Herdera 1/11, 10-691 Olsztyn.
 17. Użytkownikowi przysługuje reklamacja. Reklamacje rozpatruje Improvenet. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Improvenet lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@motoweek.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem. Improvenet ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego. Nie poinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 18. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: artykuły, zdjęcia, wideo, oprogramowanie (patche, gry, etc.), podlegają ochronie prawnej jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm).
 19. Wszelkie Materiały prezentowane na stronach Serwisu, udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek Materiałów oraz elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty.
 20. Improvenet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Improvenet zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym w Serwisie. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie jego aktualnego tekstu na stronie Serwisu.
 21. Użytkownik ma prawo rezygnacji z Usługi w każdym czasie powiadamiając o tym Improvenet w dowolnej formie. Improvenet zaleca rozwiązanie umowy poprzez oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@motoweek.pl.
 22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 23. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji usługi Serwisu podlegają kognicji sądów polskich.
 24. Regulamin dostępny jest w Serwisie w zakładce „Regulamin” pod adresem http://www.motoweek.pl/regulaminoraz w siedzibie Improvenet w dni robocze w godzinach pracy Improvenet (od poniedziałku do piątku g. 8-16).
 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.